#author("2022-05-06T15:14:17+00:00","","")
Čína nařídila úřadům a státním firmám, aby se zbavily zahraničních počítačů - Novinky.cz
Čína nařídila vládním úřadům a?státním podnikům nahradit během dvou let osobní počítače zahraničních značek domácími alternativami. Informovala o?tom v?pátek agentura Bloombe
Author : ČTK
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/cina-naridila-uradum-a-statnim-firmam-aby-se-zbavily-zahranicnich-pocitacu-40396180.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS