Ze sociologického výzkumu se stal výstavní projekt. Můžete navštívit byty lidí z různých sociálních tříd - iROZHLAS Kolemjdoucí, to je nový výstavní projekt spolku Pomezí a týmu, který stojí za projektem Rozděleni svobodou. V jeho rámci můžete navštívit šest bytů reprezentujících třídy české Author : Michaela Vetešková

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/unikatni-vystava-byty-lidi-ruzne-osudy-kolemjdouci-socialni-tridy_2208172247_jip.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-18 (木) 08:04:26