WhatsApp? oznámil řadu změn. Uživatelům pomůžou vyhýbat se lidem | TN.cz - TN.cz Uživatele aplikace WhatsApp? čeká v blízké době celá řada změn. Ty jim mají pomoci chránit své soukromí. Mezi nové funkce patří například možnost užívat aplikaci bez toho, aby osta Author : Kryštof Duda

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/468776-whatsapp-oznamil-radu-zmen-pomuzou-vyhybat-se-lidem.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-10 (水) 14:32:27