Výrobce českých dronů: Nechápu, proč kupujeme izraelské rachotiny - Novinky.cz Majitel firmy Primoco, výrobce bezpilotních letounů, Ladislav Semetkovský řekl Právu, že nákup izraelského dronu Heron 1 budí velké pochybnosti, protože jde už o?dosluhující stroj bez Author : Oldřich Danda

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/vyrobce-ceskych-dronu-nechapu-proc-kupujeme-izraelske-rachotiny-40405834.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-16 (火) 16:16:26