V Praze žije o 300 tisíc lidí víc, než tvrdí statistiky, zjistil IPR - Novinky.cz V?hlavním městě žije více obyvatel, než uvádí oficiální sčítání obyvatel. Podle analýzy Institutu Plánování a?rozvoje (IPR) je jich namísto oficiálních asi 1,3 milionu o?zhruba Author : ČTK

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/v-praze-zije-o-300-tisic-lidi-vic-nez-tvrdi-statistiky-zjistil-ipr-40405343.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-10 (水) 20:50:29