V Baltu mohou zkorodovat chemické zbraně z 2. světové války - Novinky.cz Dno Baltského moře je zaneřáděno minami, bombami a?sudy s?chemickými zbraněmi z?druhé světové války, které by mohly způsobit ekologickou katastrofu, protože časem zkorodují. Napsal Author : ČTK

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/v-baltu-mohou-zkorodovat-chemicke-zbrane-z-2-svetove-valky-40405280.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-10 (水) 04:16:26