V Argentině objevili prvního dvounohého obrněného dinosaura z Jižní Ameriky - Novinky.cz V?Argentině byly objeveny zkamenělé pozůstatky dosud neznámého pravěkého tvora s?řadou ostnů na zádech. Tamní vědci exemplář prvního obrněného dvounohého jihoamerického dinosaura Author : Filip Šára

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/v-argentine-objevili-prvniho-dvounoheho-obrneneho-dinosaura-z-jizni-ameriky-40405907.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-16 (火) 22:44:27