Tání ledů změní mapu světa. Způsobí velkou migrační vlnu, upozorňuje polární ekoložka - iROZHLAS Světový led taje. Je to příčina přírodních katastrof s lidskými oběťmi, zároveň hrozba pro příští generace. Téma pro polární ekoložku Marii Šabackou. Author : Matěj Skalický

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/podcast-vinohradska12-tani-ledu-polarni-ekolozka-sabacka_2208110600_cen.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-11 (木) 17:20:28