Senzační nález na Opavsku: Badatel našel zub druhohorního žraloka - Novinky.cz Unikátním a?bez přehánění senzačním úlovkem se může pochlubit Ferdinand Scholz z?Brumovic na Opavsku. Na poli nedaleko svého bydliště našel souvek se zubem druhohorního žraloka. Sro Author : Aleš Honus

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/senzacni-nalez-na-opavsku-badatel-nasel-zub-druhohorniho-zraloka-40405875.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-16 (火) 20:34:27