První česká chytrá vesnice využívá pouze čistou energii, cílem je úplná soběstačnost - Novinky.cz V?obci Starovice v?Jihomoravském kraji nedaleko Brna vzniká první česká ?chytrá vesnice“ s?jednačtyřiceti rodinnými domy, které fungují s?pomocí nejmodernějších technologií za Author : Kristýna Léblová

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/prvni-ceska-chytra-vesnice-vyuziva-pouze-cistou-energii-cilem-je-uplna-sobestacnost-40405243.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-11 (木) 16:20:28