Objevitel Tutanchamonovy hrobky z ní kradl. S hrůzou to zjistil jeho pomocník - Echo24.cz Egypťané dlouhodobě podezírali britského archeologa Howarda Cartera, který v?roce 1922 objevil hrobku faraona Tutanchamona, že část pokladu z?hrobky před?jejím oficiálním otevřením u Author : čtk

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/kradez-tutanchamova-hrobka-archeolog.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-16 (火) 18:26:27