Obří logo jako dominanta. Je důmyslnou skrýší pro důležité prvky - iDNES.cz Záda s výrazným fotomodulem s řadou snímačů a klasické ovládací prvky rozmístěné povětšinou po obou bocích zařízení. Invence se mezi mobilními výrobci příliš nenosí. Prakticky Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/xiaomi-akirra-designovy-koncept-mladen-milic.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-18 (木) 11:30:34