Naučené vzorce chování, které nám nějakým způsobem ubližují - Novinky.cz Naučené vzorce chování nám mají zjednodušovat život, protože umožňují, abychom se neučili stále to stejné dokola. Díky tomu děláme spoustu věcí automaticky. Ne vždy nám však ži Author : Dana Sokolová

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/naucene-vzorce-chovani-ktere-nam-nejakym-zpusobem-ublizuji-40405367.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-11 (木) 18:10:32