Nad kompaktními disky se po čtyřech dekádách stahují mračna - Novinky.cz Přesně před 40 lety ? 17. srpna 1982 ? byl vyroben první kompaktní disk. I?když si to lidé v?počátcích neuvědomovali, tyto stříbrné kotouče znamenaly revoluci v?poslechu hudby. V Author : Miloslav Fišer

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/nad-kompaktnimi-disky-se-po-ctyrech-dekadach-stahuji-mracna-40405948.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-17 (水) 11:12:27