Mladí čeští fyzici vezou z Rumunska stříbro - Novinky.cz Kritické myšlení, analýza dat, prezentace i?obhajoba získaných výsledků. Na 35. ročníku Mezinárodního turnaje mladých fyziků v?rumunském Temešváru zastupoval Česko tým pěti stře Author : Filip Šára

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/mladi-cesti-fyzici-vezou-z-rumunska-stribro-40406045.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-18 (木) 02:14:27