Lidi od počítačů jsou čisté duše, říká vědec Jakub Tomek - SeznamZpr?ávy.cz Čtyřiatřicetiletý Jakub Tomek se zabývá počítačovým modelováním v?experimentální kardiologii. Co to znamená být vědcem na počátku 21.?století? A?jaké to je? Author : Miloš Čermák

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/audio-podcast-jedno-procento-milose-cermaka-lidi-od-pocitacu-jsou-ciste-duse-rika-vedec-jakub-tomek-211693.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-18 (木) 02:00:36