Francie v době veder zmírňuje regulaci jaderných elektráren - Novinky.cz Povolení vypouštět teplejší vodu do řek prodloužil pětici francouzských jaderných elektráren tamní regulátor. Stalo se tak navzdory protestům ochránců životního prostředí, podle ni Author : Martin Dohnal

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/francie-v-dobe-veder-zmirnuje-regulaci-jadernych-elektraren-40405306.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-10 (水) 20:36:32