Extrémní vedra jako příčina násilí a sebevražd? Vědci uvádí, proč počasí souvisí s chováním lidí - Blesk.cz Dnes vystoupá teplota na tropických 33 °C, zítra by mělo být ještě o dva stupně tepleji. Vedra nás budou drtit ještě v pátek, než se ochladí. Nadprůměrné teploty sužují velkou čá Author : ula

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/extremni-vedra-jako-pricina-nasili-a-sebevrazd-vedci-uvadi-proc-pocasi-souvisi-s-chovanim-lidi.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-17 (水) 14:22:28