Armáda rozjíždí nákup dronů na plné obrátky - Novinky.cz Válka na Ukrajině armádním stratégům i?veřejnosti jasně ukázala, že bezpilotní prostředky alias drony mají ve válečných konfliktech nezastupitelné místo. Nejenže dokážou přiná? Author : Oldřich Danda

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/armada-rozjizdi-nakup-dronu-na-plne-obratky-40393882.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-16 (土) 04:36:12