Apple nechce být závislý na Číně, zkoumá výrobu v Indii a Vietnamu - Novinky.cz Americká společnost Apple oznámila některým svým smluvním výrobcům, že chce zvýšit výrobu mimo Čínu. S?odvoláním na informované zdroje to napsal ekonomický list The Wall Street Jou Author : ČTK

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/apple-nechce-byt-zavisly-na-cine-zkouma-vyrobu-v-indii-a-vietnamu-40397828.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-23 (月) 19:56:20