Apple má problém. EU zavede jednotnou nabíječku pro elektroniku - Novinky.cz Dost bylo odkladů a?průtahů. Po letech jednání se Evropská unie dohodla, že v?členských státech zavede jednotnou nabíječku pro elektroniku. Všechna nová zařízení by tak měla využ? Author : Miloslav Fišer

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/apple-ma-problem-eu-zavede-jednotnou-nabijecku-pro-elektroniku-40399348.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-07 (火) 22:34:22