Američanka spadla po hlavě do latríny, když se pokoušela vylovit mobil - Novinky.cz Chodit s?mobilem na toaletu se již dávno stalo klasickým zlozvykem. Jistou Američanku to však stálo pořádně draho. V?úterý 19. dubna během výšlapu na Mount Walker ve státě Washington Author : Tomáš Skoupý

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/americanka-spadla-po-hlave-do-latriny-kdyz-se-pokousela-vylovit-mobil-40394803.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-25 (月) 14:26:16