AMD: Konkurence zvýší spotřebu grafických karet podstatně více než my - Deep in IT Sam Naffziger z AMD v rozhovoru pro Tom's Hardware potvrdil, že AMD oproti ?konkurenci“ nebude tak výrazně zvyšovat limity spotřeby grafických karet… Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/amd-konkurence-zvysi-spotrebu-grafickych-karet-podstatne-vice-nez-my.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-29 (水) 08:32:27