A je to tady zase. Uživatelé jsou naštvaní na výdrž iPhonů po aktualizaci iOS 15.4 - Mobilizujeme.cz Apple vydal tento týden novou verzi svého systému iOS Ta nese číselné označení 15.4 a již je k dispozici ke stažení Ani letos se nejnovější verze ale neobešla bez problémů Nová verze Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/a-je-to-tady-zase-uzivatele-jsou-nastvani-na-vydrz-iphonu-po-aktualizaci-ios-15-4.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-12 (火) 05:28:10