871 новозаразени с COVID-19, 8.7% от направените тестове са положителни - 24 часа 871 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за изминалите 24 часа. Това е със 606 случая повече от вчера, сочат ? Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/11341733.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-12 (火) 10:14:09