631 новозаразени с COVID за 24 часа, 6% от тестваните. Починали са 11 души - 24 часа 631 са новозаразените с?COVID през последните 24 часа, с 22 души повече от вчера. 64,98% от тях са неваксинирани. Това с? Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/11424494.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-22 (金) 08:26:18