Ракети, куршуми и стотици дронове: Вашингтон разкри какви оръжия е пратил на Киев - Actualno.com САЩ са изпратили в Украйна повече от 12 000 противотанкови системи, 1400 зенитни системи и стотици камикадзе дрон? Author : Мартин Стоянов

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/raketi-kurshumi-i-stotici-dronove-vashington-razkri-kakvi-oryjija-e-pratil-na-kiev-news_1736566.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-08 (金) 16:40:09