Rusové vojenskou technikou rozvířili radioaktivní prach v Rudém lese u Černobylu - Novinky.cz Hned první den invaze se ruským vojákům podařilo dobýt Černobyl a?obsadit tamní jadernou elektrárnu. Od té doby ale pravidelně projíždějí s?těžkou vojenskou technikou a?bez ochrany Author : Michal Sobotka

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/rusove-vojenskou-technikou-rozvirili-radioaktivni-prach-v-rudem-lesu-u-cernobylu-40391984.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-08 (金) 12:58:07