Български научни институти бяха избрани за тестови центрове на НАТО за нови технологии - България - DarikNews? Институтът ?Големи данни в полза на интелигентното общество” (GATE) към Софийския университет ?Св. Климент Ох Author : Dariknews.bg

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/bylgarski-nauchni-instituti-biaha-izbrani-za-testovi-centrove-na-nato-za-novi-tehnologii-2306558.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-08 (金) 02:26:07