Google ще блокира старите приложения за Android - Vesti.bg - Новини от България и света Много приложения са оставени без поддръжка от създателите им Author : Мартин Дешев

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/google-shte-blokira-starite-prilozheniia-za-android-6141088.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-08 (金) 01:18:07