Bridži už nevládnou lidé. Umělá inteligence porazila osm mistrů světa - Novinky.cz Umělá inteligence už dávno rozdrtila šachové velmistry. V?bridži měli ale lidé nad počítači dlouho navrch, což bylo dáno charakterem této karetní hry. Zlom nastal až nyní, kdy uměl Author : Petr Dvořák

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/bridzi-uz-nevladnou-lide-umela-inteligence-porazila-osm-mistru-sveta-40392113.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 23:56:07