Jaderné elektrárny v moci Rusů: Ukrajinci žádají stažení ruských vojáků z Černobylu a Záporoží - Blesk.cz Odchod ruských vojáků z areálu Záporožské a Černobylské jaderné elektrárny by měl být tématem jednání na různých úrovních a také během rozhovorů ruské a ukrajinské delegace. P Author : ČTK, simao

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ozarene-vojaky-odvezli-do-beloruska-rusove-se-stahuji-z-cernobylu-tvrdi-pentagon.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 12:46:08