Hackeři ovládli kamery v Kremlu. Zveřejnili video z ostře střežené pevnosti - Novinky.cz Kreml by měl být jakožto oficiální sídlo ruského prezidenta Vladimira Putina nejstřeženějším místem v?celém Rusku. Hackerům se přesto podařilo nabourat do počítačových systémů, Author : Miloslav Fišer

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/hackeri-ovladli-kamery-v-kremlu-zverejnili-video-z-ostre-strezene-pevnosti-40393037.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 04:48:07