Před 30 lety přišly Windows 3.1. Pořád ještě bez Startu, zato konečně s češtinou - Živě.cz Jedna z těch méně známých verzí Windows byla velmi důležitá ? Microsoft zlepšil stabilitu a zavedl novinky dostupné dodnes ? Do Windows 3.1 navíc poprvé přinesl Arial, Miny a češti Author : Lukáš Václavík

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/default.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 04:34:07