Ο Μάνος Δασκαλάκης απέναντι στην Ρούλα Πισπιρίγκου - 'Αβάσιμοι και εκτός λογικής οι ισχυρισμοί της' - News247.gr Με μία τοποθέτηση που τον φέρνει απέναντι στην Ρούλα Πισπιρίγκου, ο Μάνος Δασκαλάκης επεδίωξε να βεβαίωσει ό? Author : Αντωνία Ξυνού

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/o-manos-daskalakis-apenanti-stin-royla-pispirigkoy-avasimoi-kai-ektos-logikis-oi-ischyrismoi-tis9586648.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-07 (木) 01:38:07