Pokrytí 5G internetu od O2 se za rok zvýšilo čtyřnásobně - Novinky.cz Operátor O2 zvýšil pokrytí rychlou mobilní sítí 5G v?ČR za poslední rok čtyřnásobně na zhruba 1,6 milionu lidí. V?současnosti pokrývá celou Prahu včetně metra nebo Brno a?část Author : Miloslav Fišer

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/pokryti-5g-internetu-od-o2-se-za-rok-zvysilo-ctyrnasobne-40392415.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-06 (水) 19:34:07