Musk bude ředitelem Twitteru. Ale na omezenou dobu - Novinky.cz Americký podnikatel a?vizionář Elon Musk zamíří do správní rady Twitteru, stane se jejím členem a?na omezenou dobu také ředitelem. V?úterý to potvrdilo vedení této sociální sítě Author : Miloslav Fišer

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/musk-bude-reditelem-twitteru-ale-na-omezenou-dobu-40392915.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-06 (水) 18:50:12