Posledních osm procent lidského genomu bylo konečně rozluštěno - iDNES.cz V roce 2003 vědci oznámili, že byl nahrubo přečten lidský genom. To znamenalo, že bylo rozluštěno 92 procent lidského genomu. Nyní, téměř dvacet let poté, už je známa jeho kompletní Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz, https://www.facebook.com/Technet.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/geneticka-informace-genom-clovek-dna-rna.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-06 (水) 18:12:07