Спряха българския кораб ?Сакар” в Генуа, имал проблеми със сигурността - 24 часа Пристанищните власти в Генуа съобщиха, че са спрели кораба ?Сакар”, плаващ под български флаг, заради нередн Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/11270256.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-06 (水) 11:34:07