Český investor sází na vodík. Firmám dodává auta i mobilní čerpací stanice - SeznamZpr?ávy.cz Jednáme se zahraničními výrobci o?spolupráci, abychom v?Česku mohli vyrábět vodíkové technologie, říká Tomáš Budník z?investiční skupiny Thein. Author : Jiří Zatloukal

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ekonomika-budnik-z-theinu-v-cesku-zacneme-vyrabet-vodikove-cerpaci-stanice-196880.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-06 (水) 10:42:09