Мощна магнитна буря удря Земята, ето кога - Блиц - Новините от България и света В понеделник около обяд беше регистрирано поредното средно по сила слънчево изригване от слънчевото петно AR2 Author : БЛИЦ

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/moshchna-magnitna-burya-udrya-zemyata-eto-koga_news878441.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-06 (水) 04:18:07