Indičtí vesničané našli trosky, které zřejmě pocházejí z čínské rakety - Novinky.cz Velký kovový prstenec a?koule, které podle vesničanů na západě Indie spadly o?víkendu z?oblohy, by mohly pocházet z?čínské rakety, která byla vypuštěna do vesmíru loni v?únoru. O Author : Filip Šára

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/indicti-vesnicane-nasli-trosky-ktere-zrejme-pochazeji-z-cinske-rakety-40392845.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-06 (水) 00:02:10