Umělá inteligence navrhla desítky tisíc biologických zbraní. Byl to jen experiment, výsledky se nezneužijí - ceskatelevize.cz/ct24 Skupina expertů na umělé inteligence se pokusila přeprogramovat jeden takový nástroj, aby místo léků vytvářel potenciální bojové látky. Program uspěl podle autorů experimentu až př? Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/3465615-umela-inteligence-navrhla-desitky-tisic-biologickych-zbrani-byl-jen-experiment-vysledky.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-05 (火) 22:10:09