В Шанхай е страшно заради К-19, вардят хората с дронове, за да... - Блиц - Новините от България и света Към момента в 25-милионния град са открити 2641 заразени, а 66 хиляди са асимптоматични Author : БЛИЦ

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/v-shankhay-e-strashno-zaradi-k-19-vardyat-khorata-s-dronove-za-da_news878281.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-05 (火) 17:08:06