4 roky po Xboxu přináší i Playstation 5 variabilní snímkovou synchronizaci - Deep in IT Sony se po čtyřech letech vytrvalého ignorování existence variabilní snímkové synchronizace (FreeSync? / G-Sync) rozhodla vzít uživatele svých konzolí na milost… Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/4-roky-po-xboxu-prinasi-i-playstation-5-variabilni-snimkovou-synchronizaci.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-27 (水) 20:38:14