151 заразени с коронавирус в неделя, с 50 по-малко от събота - 24 часа 151 са новите диагностицирани с COVID-19 у нас в неделя - с 50 случая по-малко от събота. Седем човека са починали. Нит Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/11535276.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-09 (月) 10:02:17