13χρονος ?Σέλντον? ξεκινά από τώρα το διδακτορικό του στη Φυσική - LiFO Ο Elliot Tanner παίζει σαν 13χρονος , ακούει μουσική και, παρεμπιπτόντως, είναι μια ιδιοφυΐα στα μαθηματικά και τη φυ? Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/13hronos-selnton-xekina-apo-tora-didaktoriko-toy-sti-fysiki.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-03 (火) 16:24:16