Útok na ŘSD byl profesionální, organizace má zašifrovaná data - Novinky.cz Kybernetický útok na Ředitelství silnic a?dálnic (ŘSD) ČR byl podle Národního úřadu pro kybernetickou a?informační bezpečnost (NÚKIB) na profesionální úrovni. Šlo o?ransomware, k Author : ČTK

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/utok-na-rsd-byl-profesionalni-organizace-ma-zasifrovana-data-40397694.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-21 (土) 06:16:17