Štěstí ukrajinského vojáka: Jeho telefon zachytil ruskou kulku! - Blesk.cz Na sociální síti Twitter se objevilo video, jenž zachycuje ukrajinského vojáka, který zrovna unikl smrti! Ve videu je vidět, jak mladík vyndává z?kapsy svůj mobilní telefon a ukazuje ho Author : rc

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/neuveritelne-stesti-ukrajinskeho-vojaka-ruskou-strelu-zadrzel-jeho-mobil.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-24 (日) 22:32:18