Čínu pobouřila učebnice matematiky, dívkám je na ilustracích vidět prádlo - iDNES.cz V Číně si vysloužila kritiku učebnice, která podle obyvatel nevhodně zobrazuje děti a je ?příšerně ošklivá“. Na ilustracích je mimo jiné vidět spodní prádlo děvčat nebo chlapc Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/cina-ucebnice-kritika-nevhodne-zobrazeni-deti.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-02 (木) 17:38:19